Stypendia

Program stypendialny Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami od początku jej istnienia objął ponad 1450 osób.  Pomoc finansowa przyznawana jest na podstawie „Regulaminu przyznawania i ustalania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.” Wybór osób kwalifikujących się do stypendium jest uzależniony od osiągnięć naukowych i sportowych oraz indywidualnej sytuacji studenta.
Każdy student może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń pomocy materialnej:

  • stypendium rektora,
  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi.

Oprócz świadczeń wymienionych powyżej student może ubiegać się także o przyznanie:

  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.